Krynica Ski

REGULAMIN

Regulamin

korzystania z karnetów promocyjnych KRYNICAski.com

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. zasady funkcjonowania wspólnych karnetów narciarskich uprawniających do korzystania z infrastruktury narciarskiej obejmującej wyciągi krzesełkowe, orczykowe oraz taśmy narciarskie, zlokalizowanej na terenie ośrodków narciarskich, które zawarły porozumie w zakresie wspólnego karnetu zwane dalej Programem KRYNICAski.com,
 2. zasady funkcjonowania karnetów własnych, obowiązujących jedynie na terenie danego ośrodka narciarskiego,    

§ 2. W Programie KRYNICAski.com uczestniczą następujące ośrodki narciarskie zwane dalej łącznie Ośrodkami:

 1. Kompleks Narciarski SŁOTWINY zlokalizowany w Krynicy-Zdroju ul. Słotwińska 53;
 2. Centrum Narciarskie Master Ski zlokalizowany w Tyliczu ul. Pułaskiego 11a;
 3. MasterSki Sport zlokalizowany w Tyliczu ul. Pułaskiego 59.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Karnecie KRYNICAski.com, należy przez to rozumieć ustalone na określony czas, przypisane do konkretnej osoby, uprawnienie do korzystania, w nieograniczonym zakresie, z przejazdów wyciągami krzesełkowymi, orczykowymi, talerzykowymi, taśmami narciarskimi, zlokalizowanymi na terenie Ośrodków,
 2. Karcie, należy przez to rozumieć nośnik w postaci karty RFID, na którym dokonywany jest w formie elektronicznego zapisu, zakupiony Karnet.

II. Cennik, zakres obowiązywania Karnetów

§ 4.1. Karnety KRYNICAski.com obowiązują we wszystkich ośrodkach uczestniczących w Programie KRYNICAski.com.

2. Ceny Karnetów KRYNICAski.com określa Cennik Karnetów udostępniany przy kasach Ośrodków oraz na stronach internetowych (www.krynicaski.com).

III. Zniżki

§ 5. 1. Zorganizowane grupy liczące 20 lub więcej osób, są uprawnione do nabycia Karnetów KRYNICAski.com ze zniżką 10%.

2. Zniżka określona w ust. 1 przysługuje wszystkim członkom grupy o ile każdy z nich nabył taki sam karnet.

3. Niezależnie od zniżki, grupom o których mowa w ust. 1 i 2, do każdych 10 zakupionych karnetów przysługuje jeden karnet bezpłatny.

IV. Zakup Karnetów

§ 6. 1. Zakup Karnetów dokonywane są w kasach zlokalizowanych na terenie Ośrodków. Kasy w których można dokonać zakupu Karnetu KRYNICAski.com oznaczone są logiem KRYNICAski.com.

2. Karnety kodowane są na Kartach. Karty wydawane są nieodpłatnie, za kaucją w wysokości 10 zł, pobieraną w chwili wydania.

3. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie Karty. W przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia Karty, pobrana kaucja podlega zatrzymaniu.   

4. Zwrotu Karty można dokonać w kasach każdego z Ośrodków Programu KRYNICAski.com.

V. Aktywacja i korzystanie z Karnetów

§ 7. 1. Okres ważności Karnetu, liczony jest od momentu aktywacji. Dzień w którym nastąpiła aktywacja Karnetu, jest pierwszym dniem ważności Karnetu.

2. Nieaktywowane Karnety zachowują ważność do końca sezonu narciarskiego.

3. Aktywacja Karnetu następuje poprzez zbliżenie Karty z zapisanym Karnetem do bramek dostępowych. Przy aktywacji Karnetu, pozyskiwany jest wizerunek osoby aktywującej na podstawie którego Karnet jest przypisywany do konkretnej osoby.

4. Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która dokonała aktywacji. Przy kolejnych przejściach przez bramki wyciągów, dokonywana jest weryfikacja warunku określonego w ust. 3. Kolejne użycie Karty może nastąpić po upływie limitu czasowego ustalanego odrębnie dla każdego wyciągu.

5. Stwierdzenie, iż z Karnetu korzysta osoba inna niż przypisana w trakcie aktywacji, skutkuje blokadą Karnetu.

6. Obsługa stacji, może żądać okazania Karty, celem weryfikacji uprawnień do korzystania z infrastruktury narciarskiej.

VI. Zasady funkcjonowania Ośrodków

§ 8. 1. Każdy z Ośrodków, może funkcjonować w innych godzinach. Informacja o godzinach funkcjonowania Ośrodków dostępna jest na stronach internetowych poszczególnych Ośrodków oraz na stronie www.krynicaski.com

2. Ośrodki zastrzegają możliwość wprowadzenia ograniczeń dostępności infrastruktury narciarskiej z przyczyn od nich niezależnych, takich jak awarie, niekorzystne warunki pogodowe, siła wyższa.   

VII. Zwroty Karnetów

§ 9. 1. Osobie, która nabyła Karnet KRYNICAski.com, przysługuje zwrot za niewykorzystany czas, tylko w razie wystąpienia ważnych przyczyn, niezależnych od posiadacza karnetu, a w szczególności:

 1. awarii wszystkich urządzeń transportu linowego Ośrodka na którym przebywa narciarz, trwającej powyżej jednej godziny,
 2. gdy osoba nabywająca Karnet uległa wypadkowi (po okazani kopii karty wypadku).

2. Kwota do zwrotu obliczana jest proporcjonalnie w stosunku do ceny Karnetu oraz ilości nierozpoczętych pełnych dni. Warunkiem zwrotu jest okazanie karty na którym zakodowano Karnet.

VIII. Reklamacje

§ 10. 1. Wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych można zgłaszać w kasach Ośrodków, na adresy e-mail poszczególnych Ośrodków oraz na adres e-mail biuro.krynicaski@gmail.com

2. Odpowiedzi na reklamacje oraz inne zgłoszenia o których mowa w ust. 1, będą udzielane niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni (termin ustawowy).

3. Reklamacja lub zgłoszenia niezawierające danych umożliwiających kontakt ze składającym będą pozostawione bez rozpoznania. 

IX. Dane osobowe

§11. 1. Współadministratorami danych osobowych w rozumieniu art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) są:

 1. Kompleks Narciarski SŁOTWINY, Ryszard Tabaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Ryszard Tabaszewski Prowadzenie Wyciągu Narciarskiego Usługi Transportowe, ul. Stara Droga 11, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 7341030974, REGON:  490414526;
 2. Centrum Narciarskie Master Ski Master Ski Over Europe Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Tyliczu (33-383 Krynica-Zdrój), Polska, przy ulicy Pułaskiego 11a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000542420, REGON 121273885, NIP 7343443309,
 3. MasterSki Sport  MasterSki Sport Zenon Szlendak Bartłomiej Miejski Elżbieta Szlendak Spółka Jawna z siedzibą w Tyliczu (33-383), ulica Kazimierza Pułaskiego nr 50, posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 388211207 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 7343591889, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885114 (dalej Spółka), właściciel ośrodka narciarskiego MasterSki Sport, zlokalizowanego w Tyliczu, ul. Pułaskiego 50

2. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie teleinformatycznym przy aktywacji Karnetu. System teleinformatyczny przyporządkowuje wizerunek osoby aktywującej do aktywowanego Karnetu. Ponadto Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe podane w reklamacjach oraz związane z wnioskami o wystawienie faktur m.in. firma, siedziba, NIP, REGON. 

3. Dane przetwarzane są na podstawie i w celu:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, której przedmiotem jest korzystanie z infrastruktury narciarskiej; spełnienia wymogów określonych w Regulaminie w szczególności: identyfikacji osoby korzystającej z Karnetu; dokonania zwrotów i rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b);
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami; dokonywania rozliczeń z tytułu funkcjonowania Karnetów KRYNICAski.com pomiędzy Ośrodkami.

4. Dane będą przekazywane podmiotom prowadzącym: obsługę systemu informatycznego sprzedaży, rozliczeń i kontroli dostępu do wyciągów, obsługę księgową; w przypadku roszczeń podmiotom prowadzącym obsługę prawną oraz właściwym organom w zakresie niezbędnym dla prowadzonych postępowań.

5. Dane będą przetwarzane w następujących okresach:

 1. w zakresie wizerunku będą przetwarzane przez okres ważności karnetu i będą niezwłocznie usuwane po zakończeniu jego obowiązywania,
 2. dane reklamacyjne będą usuwane po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń jednak nie dłużej niż 6 lat,
 3. dane związane z wystawieniem faktur będą przetwarzane przez okres przechowywania dowodów księgowych, wynikający z przepisów prawa podatkowego,

za wyjątkiem danych, które będą niezbędne z punktu widzenia roszczeń lub toczących się postępowań – dane takie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia postępowań.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania:

 1. dostępu do danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. żądania przeniesienia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych jest wymogiem umownym, koniecznym dla zawarcia umowy korzystania z infrastruktury narciarskiej Ośrodków, a także rozpatrzenia reklamacji lub wystawienia faktury.

X. Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2023 . do odwołania

2. Regulamin podlega upublicznieniu na tablicach ogłoszeniowych Ośrodków, w kasach Ośrodków, na stronach internetowych Ośrodków oraz na stronie www.krynicaski.com